☰ Menu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mos.gryfice.ibip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. 
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Pietrzak, mariusz.pietrzak@gryfice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 384 64 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Internat
 
Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 
Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 
Toaleta na piętrze dostosowana do potrzeb do osób niepełnosprawnych.
 
Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 
Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących 
 
 
 
Szkoła
 
Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 
Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 
 
Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
 
Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 
Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gródecka Renata
(2020-04-02 15:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Gródecka Renata
(2021-03-25 20:16:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 20087